Dr. Peter van Egmond

Dr. Peter van Egmond (1974) is patristicus met als specialisatiegebieden de Pelagiaanse strijd, filologie (kritisch editeren van teksten, handschriftonderzoek, paleografie), en vroegchristelijke credo's. Onlangs is hij begonnen met een nieuw onderzoek dat zich richt op het snijvlak van vroegchristelijk denken en hedendaagse economische thema's.

Peter van Egmond studeerde Journalistiek aan de Hogeschool van Utrecht (1994-1998) en schreef voor dagbladen als het Leidsch Dagblad en De Volkskrant (1998-2000). Vervolgens studeerde hij theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven (2000-2003) en de Vrije Universiteit in Amsterdam (2004-2007). In 2006 studeerde hij aan de Vrije Universiteit af in Evangelical and Reformation Theology met een scriptie over de visie van Pelagius op het lijden en sterven van Christus. Een jaar later rondde hij de PKN-predikantsopleiding af met een afstudeerscriptie over de tekstkritische problematiek van Pelagius' verweerschrift Libellus fidei.

In 2012 rondde Peter van Egmond aan de Vrije Universiteit (Amsterdam) een proefschrift af dat op deze thematiek voortborduurt: "A Confession Without Pretence." Text and Context of Pelagius' Defence of 417 AD. In dit proefschrift (verdedigd op 17 januari 2013), biedt hij een nieuwe editie van genoemde tekst, met een verkenning van de historische en literaire context, bronnen, en theologie, en een analyse van de wijze waarop Pelagius zich verhield tot de kritiek van zijn tegenstanders Augustinus en Hieronymus.

Per 1 november 2012 is hij aan de Tilburg University begonnen met het postdoc-onderzoek op het snijvlak economie en theologie. Aan de hand van enkele economische kernthema's, waaronder "schaarste", "risico", "samenwerken en onderhandelen", kijkt hij wat kerkvaders hebben gezegd over onderliggende waarden en thema's. Gezocht wordt naar principes die zowel in geloof/theologie als in de economie werken, of juist contrasteren. Actuele thema's als "vertrouwen", "schuld", "schaarste" en verondersteld mensbeeld komen daarbij aan de orde. Het onderzoek maakt deel uit van het onderzoeksprogramma van het Centrum voor Patristisch Onderzoek (CPO) en wordt begeleid door prof. dr. Lans Bovenberg (TiSEM) , prof. dr. H. Commmandeur (EUR) en prof. dr. P. van Geest (TST) . Het onderzoek wordt gefinancierd door Randstad Beheer.

Enkele publicaties:

  • 'Haec fides est. Observations on the Textual Tradition of Pelagius's “Libellus fidei”’, Augustiniana 57 (2007), 345-85
  • ‘The Confession of Faith Ascribed to Caelestius’, Sacris Erudiri 50 (2011), 317-39;
  • ‘Pelagius’, ‘Pelagius: geloofsbelijdenis’ en ‘Pelagiaanse geloofsbelijdenissen’; dossiers op http://www.patropedia.nl (2011);
  • (met E. de Boer, B. van Egmond, A. Habets, M. Parmentier, L. Westra), ‘Een bekeerde manicheeër? De geloofsverklaring CPL 174, overgeleverd op naam van Ambrosius’, in: K. van der Kooi, P.-B. Smit, L. Westra (eds.), Vele gaven, één Geest. Meedenken met Martien Parmentier op het gebied van oecumenica, patristiek en theologie van de charismatische vernieuwing, Gorinchem 2012, 13-38.
  • ‘Pelagius and the Origenist Controversy in Palestine’, in: M. Vinzent (ed.), Studia Patristica LXX, Leuven 2013, 631-47;
  • ‘There and Back Again-A Creed’s Tale. The Interaction between Baptismal (Mystagogical) and Polemical Creeds’; in: P.J.J. van Geest (ed.), The Mystagogy of the Church Fathers, Late Antique History and Religion, Leuven 2013. (geaccepteerd).

U kunt hier doorklikken voor zijn actueel onderzoek