Dr. Nienke Vos

Dr. Nienke Vos is werkzaam als universitair docent Oudchristelijk Grieks en Latijn bij de opleiding Griekse en Latijnse Taal en Cultuur (GLTC), afdeling Oudheid, Faculteit der Letteren, aan de VU te Amsterdam. In 2003 promoveerde zij bij prof.dr. Willemien Otten en prof.dr. Arpád Orbán aan de Universiteit Utrecht op een proefschrift getiteld Biblical Biography: Scripture and Ascetic Change in Early Christian Vitae (Bijbelse biografie: Bijbelgebruik en ascese in vroegchristelijke vitae). Van 2003 tot 2008 was zij als docent kerkgeschiedenis voor het vakgebied van de vroege kerk in dienst bij het departement godgeleerdheid, Faculteit der Geesteswetenschappen te Utrecht.

Onderzoek

De titel van het huidige onderzoeksproject van Nienke Vos luidt Bronnen van vroegchristelijke identiteit: de communicatie van geloofs- en levensidealen in bijbels perspectief. In haar dissertatie van 2003 belichtte zij een aspect van de wijze waarop de vroegchristelijke literatuur bijbels is verankerd. Ze ging na hoe schrijvers van vroegchristelijke heiligenlevens (vitae) hun idealen legitimeren door een verwerking van het bijbelse materiaal. In haar huidige en toekomstige onderzoek verdiept ze zich verder in de wijze waarop auteurs hun christelijke geloofsposities en levensidealen communiceren in verbondenheid met de bijbel. Hiertoe ontwikkelt ze een aantal casestudies, waarbij voor verschillende genres wordt nagegaan hoe het samenspel tussen auteur en publiek, alsmede tussen boodschap en bijbel gestalte krijgt. Naast de hagiografie en de daaraan verwante spreukenbronnen worden uiteenlopende genres als de preek, de dialoog, de brief en het traktaat (in zijn apologetische, polemische, catechetische en theologische vorm) bestudeerd. Het meest recent heeft ze zich verdiept in de brieven van Cyprianus. Met haar onderzoek werpt ze licht op de creatieve wijze waarop vroegchristelijke auteurs diverse genres benutten om -binnen een bijbels kader- hun ideeën te communiceren en hun publiek te vormen.

Recente publicaties

‘The Saint as Icon: Transformation of Biblical Imagery in Early Medieval Hagiography’, in: Iconoclasm and Iconoclash: Struggle for Religious Identity (Second Conference of Church Historians Utrecht), Jewish and Christian Perspectives Series 14, ed. W.J. van Asselt, P. van Geest, D. Müller, T. Salemink, Leiden/Boston: Brill, 2007, 201-216.

‘Origenes: Het offer van Abraham’; ‘Origenes: Wie is mijn naaste?’; ‘Johannes Chrysostomus: De dwaasheid van het kruis’; ‘Bernardus van Clairvaux: Verlangen naar de bruidegom’; ‘Bernardus van Clairvaux: Bij de dood van broeder Humbertus’, in: Van God gesproken: De mooiste preken sinds de bergrede, red. J. van der Laan, Amsterdam: Vesuvius, 2007, 17-50; 68-87. [Vertaalproject 2006: preken van Origenes van Alexandrië, Johannes Chrysostomus en Bernardus van Clairvaux.]

‘Biblical Biography: Tracing Scripture in Early Lives of Christian Saints’, in: Studia Patristica XXXIX, ed. F. Young e.a., Leuven: Peeters, 2006, 467-472.

‘De wondere wereld van de vroegchristelijke hagiografie: Heiligenlevens, ascese en de bijbelse stilering van Martinus en Benedictus’ in: Lampas: Tijdschrift voor Classici 39/1 (2006), 60-79.

‘Onthullende ontmoetingen met Martinus: Verbeelding van religieuze interactie in laat-antiek Gallië’, in Religies in interactie: Jodendom en christendom in de oudheid, red. B. Becking en G. Rouwhorst, Zoetermeer: Meinema, 2006, 123-138.

‘Zalig of lastig: armoede, ascese en christelijke identiteit’, in: Armzalig of armlastig?: Armoede als vraagstuk en inspiratiebron voor de theologie, Utrechtse Theologische Reeks 56, red. M. Farag e.a.,Utrecht, 2006, 57-71

Lidmaatschap

  • North American Patristics Society
  • OIKOS (landelijke onderzoeksschool klassieke talen; geassocieerd lid)
  • Genootschap voor Oudchristelijke Studiën
  • Kerkhistorisch gezelschap