Research Projects

Actueel

Ad fontes, in opdracht van Goldschmeding Foundation

Afgerond

De menselijke geest als goddelijke afbeelding volgens de heilige Augustinus

Laela Zwollo, januari 2011 tot 2016

Dit onderzoek is een diepgaande analyse van St. Augustinus’ (354 -420) uiteenzetting van de menselijke geest (Lt. mens) als afbeelding van de Heilige Drie-eenheid, die gebaseerd is op zijn exegese van Genesis (1:26-27). Vergelijkbare thema’s over de menselijke ziel door de Neo-Platonist Plotinus (204/5-270) worden bestudeerd met als doel Augustinus’ verhouding met Plotinus vast te stellen in het kader van de intellectuele ontwikkeling van de kerkvader. Hierbij zijn ook zijn jongere jaren als toehoorder van het Manicheïsme van belang. Lees verder.

Pelagius’ Libellus fidei: een onderzoek naar tekst, theologie en context

Peter van Egmond, september 2007 - september 2011

Kritische editie van de geloofsbelijdenis “Libellus fidei”, een werk van Pelagius († na 418 A.D.) dat was bedoeld als verweerschrift om zijn orthodoxie aan te tonen bij paus Innocentius I. Het betreft het laatste werk van de tot ketter verklaarde Brit en markeert de climax van (de eerste fase van) de pelagiaanse strijd over de verhouding tussen genade en vrije wil. Het werk is overgeleverd in twee tradities, pseudo-Hieronymus en pseudo-Augustinus; de algemeen voorkomende aanname dat de eerste traditie de beste tekst herbergt, wordt op zijn houdbaarheid getoetst. Lees verder.

Zelfkennis, vorming en therapie bij Augustinus

Martin Claes , september 2007 - september 2011 Gnoti

Als voormalig docent in de retorica, was Augustinus’ denken in hoge mate gevormd door klassieke literatuur en werken van denkers uit de oudheid. Dit is vooral zichtbaar in zijn vroege werken, maar – op een meer uitgebalanceerde wijze – ook in zijn latere werk. In dit onderzoek worden filosofische noties onder de loep genomen die door Augustinus als beelden worden gebruikt om het proces van menselijke omvorming te beschrijven en zijn lezers aan te sporen zich eveneens op deze weg in de interioriteit te begeven. Lees verder.

Over Augustinus’ waardering van angst en vrees

Paul van Geest

Dit onderzoek heeft betrekking op de wijze waarop Augustinus gevoelens als ‘vrees’ omschrijft of expliciteert. Augustinus’ denken over affecten als amor, dilectio, caritas zijn evenals over de concupiscentia reeds zeer vele studies verschenen. Zijn denken over de timor is evenwel nauwelijks onderwerp van studie geweest. Middels de hermeneutiek, waarmee in Stellig maar onzeker. Augustinus’ benadering van God cruciale teksten zijn ontsloten, zou een onderzoek naar Augustinus’ opvatting over de timor kunnen plaatsvinden. Lees verder.

Hugo Balls receptie van de kerkvaders

Frank G. Bosman, september 2008 - september 2013

Byzantinisches Christentum: Dadaïst Hugo Ball herleest Johannes Climacus, Dionysius de Aeropagiet en Simon de Styliet. Dit promotie-onderzoek probeert een voorzet te geven voor een eerste opvulling van deze leemte in de bestudering van de historische Avant-garde voor zover zij zich – expliciet of impliciet – op de kerkvaders en vroeg-christelijke mystici beroept. Daarbij zal het onderzoek gericht zijn op het boek Byzantinisches Christentum (1923) van de dadaïst Hugo Ball, één van de grondleggers van de Dada-beweging. Lees verder.